Things I Dislike / Čo ňemám rád

From A Book of Quotations

Jump to: navigation, search

Shortcut address of this webpage / Skrátená adresa tejto webstránky: nerad.avenarius.sk


• violence• Násiľie
• racism• Rasizmus
• nationalism• Nacionalizmus
• formal clothing• formálne Obľečeňie
• formal occasions, formal events• formálne Príľežitosťi, Podujaťia
• any and all kinds of rituals, ceremonies• akékoľvek Druhi Obradow, Rituálow, Ceremónií
• parties• Párti, Večierki
• feasts, celebrations, festivities• Oslavi, slávnostné Príľežitosťi
• alcohol, cigarettes, drugs• Alkohol, Cigareti, Drogi
• politics• Politika
• conspiracy theories• konšpiračné Teórie
• travelling[1]• Cestovaňie[2]
• vacations[3]• Dovoľenki[4]
• deviations from unchangeable day-to-day structure (including so‑called “weekends” and “holidays”)• Odchílki od ňemennej Štruktúri jednotľivích Dňí (vrátaňe takzvaních „Víkendow“ a „Sviatkow“)
• lack of variability in day-to-day work content• Nedostatok Variabilnosťi Obsahu Práce jednotľivích Dňí
• monotony• Monotónnosť
• uniformity• Uniformnosť
• collectivism• Kolektivizmus
• boredom in art[5] (or in other human creations)• Nuda v Umeňí[6] (či v inej ľudskej Tvorbe)
• formal/traditiinal education/instruction system• formálni/tradiční Sistém Školstva a Víučbi
• pedantic/dogmatist approach• školometskí Prístup
• dogmatic religion• dogmatické Náboženstvo
• territorial borders• teritoriálne Hraňice
• noise[7]• Hluk[8]
• legumes• Strukovini
• mushrooms• Hríbi
• fish, seafood• Ribi, morské Jedlá
• software creators calling their own software “beautiful”• keď sa tvorcovia softvéru nadchýnajú „krásou“ svojho vlastného Softvéru


Notes / Poznámki
  1. as opposed to work stays in a foreign environment, which I do enjoy
  2. na Rozďiel od pracovních Pobitow v cudzom Prostreďí, ktoré rád mám
  3. as opposed to work stays in a foreign environment, which I do enjoy
  4. na Rozďiel od pracovních Pobitow v cudzom Prostreďí, ktoré rád mám
  5. as opposed to life, because life is never boring
  6. na Rozďiel od Života, ľebo Život ňie je ňikdi nudní
  7. including, for example, baying dogs – but I love white noise
  8. vrátaňe, napríklad, šťekajúcich Psow – aľe zbožňujem bieli Šum
Personal tools