Things I Dislike / Čo ňemám rád

From aboq.org
Jump to navigationJump to search

Shortcut address of this webpage / Skrátená adresa tejto webstránky: nerad.avenarius.sk


• violence• Násiľie
• racism• Rasizmus
• nationalism• Nacionalizmus
• formal clothing• formálne Obľečeňie
• formal occasions, formal events• formálne Príľežitosťi, Podujaťia
• any and all kinds of rituals, ceremonies• akékoľvek Druhi Obradow, Rituálow, Ceremónií
• parties• Párti, Večierki
• feasts, celebrations, festivities• Oslavi, slávnostné Príľežitosťi
• alcohol, cigarettes, drugs• Alkohol, Cigareti, Drogi
• politics• Politika
• conspiracy theories• konšpiračné Teórie
• travelling<ref>as opposed to work stays in a foreign environment, which I do enjoy</ref>• Cestovaňie<ref>na Rozďiel od pracovních Pobitow v cudzom Prostreďí, ktoré rád mám</ref>
• vacations<ref>as opposed to work stays in a foreign environment, which I do enjoy</ref>• Dovoľenki<ref>na Rozďiel od pracovních Pobitow v cudzom Prostreďí, ktoré rád mám</ref>
• deviations from unchangeable day-to-day structure (including so‑called “weekends” and “holidays”)• Odchílki od ňemennej Štruktúri jednotľivích Dňí (vrátaňe takzvaních „Víkendow“ a „Sviatkow“)
• lack of variability in day-to-day work content• Nedostatok Variabilnosťi Obsahu Práce jednotľivích Dňí
• monotony• Monotónnosť
• uniformity• Uniformnosť
• collectivism• Kolektivizmus
• boredom in art<ref>as opposed to life, because life is never boring</ref> (or in other human creations)• Nuda v Umeňí<ref>na Rozďiel od Života, ľebo Život ňie je ňikdi nudní</ref> (či v inej ľudskej Tvorbe)
• formal/traditiinal education/instruction system• formálni/tradiční Sistém Školstva a Víučbi
• pedantic/dogmatist approach• školometskí Prístup
• dogmatic religion• dogmatické Náboženstvo
• territorial borders• teritoriálne Hraňice
• noise<ref>including, for example, baying dogs – but I love white noise</ref>• Hluk<ref>vrátaňe, napríklad, šťekajúcich Psow – aľe zbožňujem bieli Šum</ref>
• legumes• Strukovini
• mushrooms• Hríbi
• fish, seafood• Ribi, morské Jedlá
• software creators calling their own software “beautiful”• keď sa tvorcovia softvéru nadchýnajú „krásou“ svojho vlastného Softvéru


Notes / Poznámki
<references/>